Bảng mô tả môn học Ngành KTMT

Mã môn học Tên môn học Mô tả nội dung
PE015IU

3 (3,0)

Triết học Mác-Lênin Môn học trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về thế giới quan, phương pháp luận chính trị Mác-Lênin. Giúp sinh viên vận dụng những tri thức về thế giới quan, phương pháp luận triết học Mác-Lênin một cách sáng tạo trong hoạt động khoa học và thực tiễn, nhằm giải quyết những vấn đề mà đời sống xã hội của đất nước, của thời đại đang đặt ra.

Môn học này được giảng dạy bằng tiếng Việt.

 

PE016IU

2 (2,0)

Môn song hành: PE015IU

Kinh tế chính trị Mác-Lênin Nội dung môn học gồm 6 chương, trong đó chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác-Leenin. Từ chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác-Leenin theo mục tiêu môn học. Cụ thể các vấn đề như: hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các mối quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

Môn học này được giảng dạy bằng tiếng Việt.

PE017IU

2 (2,0)

Môn học trước:

PE015IU

PE016IU

Chủ nghĩa xã hội khoa học Môn học trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Xã hội khoa học. Giúp sinh viên vận dụng những tri thức cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học một cách sáng tạo trong hoạt động nhận thức và thực tiễn, nhằm giải quyết những vấn đề mà đời sống xã hội của đất nước, của thời đại đang đặt ra.

Môn học này được giảng dạy bằng tiếng Việt.

PE018IU

2 (2,0)

Môn học trước: PE015IU PE016IU

PE017IU

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Môn học cung cấp những tri thức có tính hệ thống, cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018). Thông qua các sự kiện lịch sử và kinh nghiệm về sự lãnh đạo cảu Đảng để xây dựng ý thức tôn trọng sự thật khách quan, nâng cao long tự hào, niềm tin đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng.

Môn học này được giảng dạy bằng tiếng Việt.

PE019IU 2 (2,0)

Môn học trước: PE015IU PE016IU

PE017IU

Tư tưởng Hồ Chí Minh Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về : Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam; về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; về văn hóa, đạo đức, con người.

Môn học này được giảng dạy bằng tiếng Việt.

BA167IU

3 (3,0)

Nhập môn hệ thống pháp luật Việt Nam Khóa học này cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức chung, các khái niệm cơ bản, nguyên tắc, các ngành pháp lý chính phục vụ nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam và. Trong suốt khóa học, sinh viên cũng sẽ được làm quen với ngôn ngữ pháp lý; tham gia vào tư duy phê phán; và tiếp xúc với các kỹ năng lý luận và giải quyết vấn đề pháp lý để phát triển khả năng của học sinh, ứng dụng chúng vào các tình huống thực tế. Đây là khóa học nền tảng cho tất cả sinh viên kinh doanh và là điều kiện tiên quyết cho các ngành khác như luật kinh doanh, luật kinh doanh quốc tế, nhượng quyền thương mại, v.v.