Bảng mô tả môn học Ngành KTMT

(Bấm vào tên Môn học để xem Mô tả môn học)

STT Tên môn học bằng  Tiếng Việt Tên môn học  bằng Tiếng Anh
1 Hóa Đại Cương Chemistry for Engineers
2 Listening AE1 Listening AE1
3  Writing AE1 Writing AE1
4  Toán 1 Calculus 1
5 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Principles of Marxism
6 Kinh tế chính trị Mác-Lênin Political economics of Marxism and Leninism
7 Vật lý 1 Physics 1
8 Speaking AE2 Speaking AE2
9  Writing AE2 Writing AE2
10 Nhập môn kỹ thuật môi trường Introduction to Environmental Engineering
11 Cơ sở hóa phân tích Fundamental of Analytical Chemistry
12 Tư duy phân tích Critical Thinking
13 Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific socialism
14 Vật lý 2 Physics 2
15 Hóa sinh Biochemistry