Hóa Đại Cương

Môn học được thiết kế cho sinh viên kỹ thuật hoặc sinh viên đang đọc những ngành không phải chuyên ngành Hóa học như Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật điện tử và truyền thông, Kỹ thuật môi trường. Môn học sẽ giới thiệu những nguyên lý cơ bản của Hóa học và kết nối những nguyên lý đó với những vấn đề của ngành kỹ thuật.