Hóa sinh

Môn học được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản trong hóa sinh và giới thiệu về những quá trình trao đổi chất trong các sinh vật sống nhằm hiểu rõ hơn về những cơ sở phân tử của sự sống. Những chủ đề của môn học bao gồm cơ chế và động học enzyme và sự trao đổi những đại phân tử quan trong trong sinh học bao gồm carbohydrate, acid béo với sự nhấn mạnh vào các quá trình phân giải. Các kỹ thuật và hướng tiếp cận trong nghiên cứu hóa sinh cũng như cơ sở hóa sinh của một số trình trạng bệnh cũng được trình bày.