Nội dung Chương trình đào tạo Ngành KTMT

Tên chương trình:

+ Tiếng Việt: Kỹ Thuật Môi Trường

+Tiếng Anh: Environmental Engineering

Mã ngành đào tạo: 7520320

Trình độ đào tạo: Đại học

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 4 năm (08 học kỳ chính)

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

  • Tiếng Việt: Kỹ sư Kỹ Thuật Môi Trường
  • Tiếng Anh: Engineer in Environmental Engineering

Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM

Cấu trúc chương trình đào tạo:

STT Các khối kiến thức Khối lượng
Số tín chỉ %
1 Khối kiến thức giáo dục đại cương 61 40.67
2 Khối kiến thức cơ sở ngành 27 18.00
3 Khối kiến thức chuyên ngành 37 26.67
4 Khối kiến thức bổ trợ 12 8.00
5 Thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận (hoặc thi tốt nghiệp) 13 8.67
  Tổng cộng 150 100

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Môi trường được thiết kế theo các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế (ABET, AUN-QA) theo phương pháp tiếp cận CDIO với chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu xã hội.

Định hướng đào tạo:

Xử lý nước, khí và chất thải rắn theo các nhóm môn học kỹ sư và nghiên cứu.