Trình độ Anh văn IE1 (TOEFL iBT£ 34; IELTS £ 4.5)

Năm Học kỳ MSMH Tên môn học Số tín chỉ
Tổng cộng Lý thuyết Thực hành/ Thí nghiệm
1 1 CH011IU Hoá đại cương 3 3 0
1 EN007IU Tiếng Anh chuyên ngành 1 (viết) 2 2 0
1 EN008IU Tiếng Anh chuyên ngành 1 (nghe) 2 2 0
1 MA001IU Toán 1 4 4 0
1 PE015IU Triết lý Chủ nghĩa Mác-Lênin 3 3 0
1 PE016IU Kinh tế chính trị Mác-Lênin 2 2 0
1 PH013IU Vật lý 1 2 2 0
1 PT001IU Thể dục 1 3 3 0
Tổng cộng 21    
2 EN011IU Anh văn chuyên ngành 2 2 2 0
2 EN012IU Anh văn chuyên ngành 2 2 2 0
2 ENEE2001IU Nhập môn ngành kỹ thuật môi trường 3 3 0
2 ENEE1003IU Cơ sở hoá phân tích 3 2 1
2 PE008IU Tư duy phân tích 3 3 0
2 PE017IU Chủ nghĩa khoa học xã hội 2 2 0
2 PH014IU Vật lý 2 2 2 0
2 Thể dục 1 Thể dục 2 3 3 0
Tổng cộng 20    
2 1 ENEE1005IU Hóa sinh 3 3 0
1 ENEE1004IU Vi sinh vật môi trường 4 3 1
1 ENEE2002IU Hóa môi trường 1 2 2 0
1 ENEE2010IU Thực hành Hóa môi trường 1 2 0 2
1 ENEE2003IU Sức bền vật liệu 3 3 0
1 ENEE2004IU Kỹ thuật phản ứng hoá học 3 2 1
1 ENEE1001IU Vẽ kỹ thuật 3 2 1
1 PE018IU Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2 2 0
Tổng cộng 22    
2 PE019IU Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0
2 ENEE1002IU Thuỷ lực môi trường 4 3 1
2 ENEE2005IU Hóa môi trường 2 2 2 0
2 ENEE2011IU Thực hành Hóa môi trường 2 2 0 2
2 ENEE2006IU Kết cấu công trình xây dựng môi trường 4 4 0
2 ENEE2007IU Quá trình hoá lý trong kỹ thuật môi trường 3 2 1
2 ENEE2009IU Quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường 3 2 1
Tổng cộng 20    
Kiến thức chuyên ngành
3 1 ENEE1006IU Thống kê ứng dụng trong môi trường 3 2 1
1 ENEE2008IU Sinh thái môi trường 3 3 0
1 ENEE3101IU Xử lý nước cấp 4 3 1
1 ENEE3102IU Xử lý nước thải sinh hoạt 4 3 1
1 ENEE3103IU Hệ thống cấp thoát nước 3 3 0
    Tổng cộng 17    
2 ENEE3104IU Xử lý nước thải công nghiệp 4 3 1
2 ENEE3106IU Thiết kế đường ống và thiết bị 4 2 2
2 ENEE3108IU Đồ án môn học 1 (Nước cấp) 2 0 2
2 ENEE3109IU Đồ án môn học 2 (Nước thải) 2 0 2
    Tổng cộng 12    
3 ENEE5001IU Thực tập tốt nghiệp 2 0 2
    Tổng cộng 2    
4 1 ENEE1007IU Phương pháp thiết kế thí nghiệm 3 2 1
1   Môn tự chọn (1*) 7    
1 Môn tự chọn (**) 6    
Tổng cộng 16    
2 ENEE5002IU Luận văn tốt nghiệp 12 0 12
    Tổng cộng 12