Mục tiêu đào tạo – Chuẩn đầu ra Ngành KTMT

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Quốc tế hướng đến các mục tiêu:

O1. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và lập luận ngành về giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành và kiến thức bổ trợ liên quan đến các kỹ thuật xử lý nước, khí, đất và chất thải rắn để có thể ứng dụng vào giải quyết các vấn đề chuyên môn và tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

O2. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng nghề nghiệp, thái độ cá nhân; kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề liên ngành liên quan đến Kỹ thuật Môi trường.

O3. Sinh viên tốt ngiệp có thể hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các công nghệ, thiết bị và hệ thống xử lý môi trường trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

CHUẨN ĐÀU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuẩn đầu ra cấp độ 3 theo CDIO của chương trình đào tạo

Thang trình độ năng lực – Đối chiếu với chuẩn ABET

Đối sánh chuẩn đầu ra theo CDIO với chuẩn đầu ra theo ABET