Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành KTMT

No. Chuẩn đầu ra
1 Khả năng áp dụng các kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề môi trường.
2 Có kiến thức rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật môi trường trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế,và xã hội
3 Khả năng nhận diện, diễn đạt và giải quyết các vấn đề môi trường
4 Khả năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm, cũng như phân tích và giải thích dữ liệu
5 Khả năng thiết kế các hệ thống môi trường, các thành phần hoặc các quy trình để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn về môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động.
6 Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho việc thực hành trong kỹ thuật môi trường
7 Khả năng giao tiếp thành thạo, viết báo cáo và trình bày các vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh
8 Khả năng thực hiện chức năng của một thành viên trong nhóm đa lĩnh vực và đa chức năng
9 Khả năng nhận biết và thực hiện các trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp
10 Khả năng nhận ra nhu cầu và động lực để tham gia vào việc học tập suốt đời