Chuẩn đầu ra của CTĐT

 

STT CHUẨN ĐẦU RA Trình độ năng lực
1. KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH
1.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1.1.1. Toán (Toán 1) 2.0
1.1.2. Vật lý (Vật lý 1) 2.0
1.1.3. Hóa học (Hóa đại cương, cơ sở Hóa phân tích) 3.0
1.1.4. Sinh học (Sinh học đại cương, Hóa sinh, Vi sinh vật môi trường) 3.0
1.1.5. Nhập môn tính toán 3.0
1.1.6. Lý luận chính trị (Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị Mac Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo dục quốc phòng) 2.0
1.1.7. Pháp luật (Nhập môn hệ thống pháp luật Việt Nam) 2.0
1.1.8 Nhập môn môi trường 3.0
1.1.9. Sinh thái môi trường 3.5
1.1.10 Vẽ kỹ thuật 3.5
1.2. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH  
1.2.1 Thủy lực môi trường 3.5
1.2.2 Hóa môi trường 1 3.5
1.2.3 Hóa môi trường 2 3.5
1.2.4 Kết cấu công trình môi trường 3.5
1.2.5 Sức bền vật liệu 3.5
1.2.6 Quá trình hóa học và hóa lý môi trường 3.5
1.2.7 Quá trình sinh học môi trường 3.5
1.2.8 Truyền nhiệt và truyền khối 3.0
1.2.9 Thực hành Hóa môi trường 1 3.5
1.2.10 Thực hành Hóa môi trường 2 3.5