Chuẩn đầu ra của CTĐT

Stt Chuẩn đầu ra Trình độ năng lực
1. KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH
1.1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
1.1.1. Toán (Toán 1) 2.0
1.1.2. Vật lý (Vật lý 1) 2.0
1.1.3. Hóa học (Hóa đại cương, cơ sở Hóa phân tích) 3.0
1.1.4. Sinh học (Sinh học đại cương, Hóa sinh, Vi sinh vật môi trường) 3.0
1.1.5. Nhập môn tính toán 3.0
1.1.6. Lý luận chính trị (Triết học Mác Lênin, Kinh tế chính trị Mac Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo dục quốc phòng) 2.0
1.1.7. Pháp luật (Nhập môn hệ thống pháp luật Việt Nam) 2.0
1.1.8 Nhập môn môi trường 3.0
1.1.9. Sinh thái môi trường 3.5
1.1.10 Vẽ kỹ thuật 3.5
1.2. KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH  
1.2.1 Thủy lực môi trường 3.5
1.2.2 Hóa môi trường 1 3.5
1.2.3 Hóa môi trường 2 3.5
1.2.4 Kết cấu công trình môi trường 3.5
1.2.5 Sức bền vật liệu 3.5
1.2.6 Quá trình hóa học và hóa lý môi trường 3.5
1.2.7 Quá trình sinh học môi trường 3.5
1.2.8 Truyền nhiệt và truyền khối 3.0
1.2.9 Thực hành Hóa môi trường 1 3.5
1.2.10 Thực hành Hóa môi trường 2 3.5

 

——

Xem thêm bảng so sánh các chuẩn đầu ra ……

Chuẩn đầu ra cấp độ 3 theo CDIO của chương trình đào tạo

 

Thang trình độ năng lực – Đối chiếu với chuẩn ABET

 

Bảng đối sánh chuẩn đầu ra theo CDIO với chuẩn đầu ra theo ABET