Đối sánh chuẩn đầu ra theo CDIO với chuẩn đầu ra theo ABET

Chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO Chuẩn đầu ra theo ABET
a b c d e f g h i j k l
1.1 Kiến thức giáo dục đại cương ·                      
1.2 Kiến thức cơ sở ngành O                      
1.3 Kiến thức chuyên ngành O                      
1.4 Kiến thức hỗ trợ khác O                      
2.1 Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề         ·           O  
2.2 Thực nghiệm và khám phá tri thức   ·                    
2.3 Tư duy tầm hệ thống     O                  
2.4 Kỹ năng và phẩm chất cá nhân                 ·      
2.5 Kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp           ·         O  
3.1 Làm việc theo nhóm       ·                
3.2 Giao tiếp             ·          
3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ             ·          
4.1 Bối cảnh xã hội               ·   ·    
4.2 Bối cảnh doanh nghiệp                       ·
4.3 Hình thành ý tưởng và xây dựng hệ thống     ·                  
4.4 Thiết kế     ·                  
4.5 Triển khai     ·                  
4.6 Vận hành     ·                  
  • Tương thích hoàn toàn

O  Tương thích 1 phần