Mục tiêu đào tạo – Ngành KTMT

A. Mục tiêu chung

O1. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và lập luận ngành về giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành và kiến thức bổ trợ liên quan đến các kỹ thuật xử lý nước, khí, đất và chất thải rắn để có thể ứng dụng vào giải quyết các vấn đề chuyên môn và tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

O2. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng nghề nghiệp, thái độ cá nhân; kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề liên ngành liên quan đến Kỹ thuật Môi trường.

O3. Sinh viên tốt ngiệp có thể hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các công nghệ, thiết bị và hệ thống xử lý môi trường trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

B. Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

  1. Kiến thức và lập luận ngành Kỹ thuật Môi trường

1.1. Kiến thức giáo dục đại cương về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh, tin và môi trường.

1.2. Kiến thức cơ sở ngành về cơ sở kỹ thuật môi trường như truyền khối và nhiệt, thủy lực môi trường, kết cấu công trình môi trường, các quá trình sinh học và hóa lý trong môi trường.

1.3. Kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật xử lý nước và nước thải, kỹ thuật xử lý chất thải rắn, kỹ thuật xử lý khí thải.

1.4. Kiến thức bổ trợ về tư duy phản biện, thống kê ứng dụng trong môi trường, vẽ kỹ thuật nâng cao, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp.

  1. Kỹ năng và phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

2.1. Kỹ năng phân tích kỹ thuật và giải quyết vấn đề

2.2. Kỹ năng thực nghiệm và khám phá tri thức

2.3. Kỹ năng tư duy hệ thống

2.4. Kỹ năng và thái độ cá nhân

2.5. Kỹ năng và thái độ chuyên nghiệp

  1. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

3.1. Kỹ năng làm việc nhóm

3.2. Kỹ năng giao tiếp

3.3. Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ

  1. Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành các công nghệ, thiết bị và hệ thống xử lý môi trường trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội

4.1. Bối cảnh bên ngoài xã hội

4.2. Bối cảnh kinh doanh và doanh nghiệp

4.3. Hình thành ý tưởng và xây dựng hệ thống

4.4. Thiết kế

4.5. Triển khai

4.6. Vận hành