Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo

O1. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và lập luận ngành về giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành và kiến thức bổ trợ liên quan đến các kỹ thuật xử lý nước, khí, đất và chất thải rắn để có thể ứng dụng vào giải quyết các vấn đề chuyên môn và tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

O2. Sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng nghề nghiệp, thái độ cá nhân; kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp để giải quyết các vấn đề liên ngành liên quan đến Kỹ thuật Môi trường.

O3. Sinh viên tốt ngiệp có thể hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các công nghệ, thiết bị và hệ thống xử lý môi trường trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.