Phương pháp đánh giá Môn học

 

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Mỗi môn học được đánh giá bằng các phương pháp sau:

  • Bài tập cá nhân
  • Bài tập nhóm
  • Cá nhân thuyết trình
  • Nhóm thuyết trình
  • Viết báo cáo
  • Seminars
  • Báo cáo thí nghiệm
  • Kiểm tra tại lớp
  • Kiểm tra giữa kỳ hoặc thi cuối kỳ

Thang điểm đánh giá:

Xếp loại Thang điểm 100 Thang điểm 10 Thang điểm 4 Thang điểm A, B
ĐẠT
Xuất sắc 90 ≤ ĐTBTL ≤ 100 9,0 ≤ ĐTBTL ≤ 10 4,0 A+
Giỏi 80 ≤ ĐTBTL < 90 8,0 ≤ ĐTBTL <9,0 3,5 A
Khá 70 ≤ ĐTBTL < 80 7,0 ≤ ĐTBTL < 8,0 3,0 B+
Trung bình khá 60 ≤ ĐTBTL < 70 6,0 ≤ ĐTBTL < 7,0 2,5 B
Trung bình 50 ≤ ĐTBTL < 60 5,0 ≤ ĐTBTL < 6,0 2,0 C
KHÔNG ĐẠT
Yếu 40 ≤ ĐTBTL < 50 4,0 ≤ ĐTBTL < 5,0 1,5 D+
Kém 30 ≤ ĐTBTL < 40 3,0 ≤ ĐTBTL < 4,0 1,0 D