Chương trình trao đổi sinh viên Ngành Kỹ thuật Môi trường tại Đức học kỳ Mùa thu 2020

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế “International Degree Programme in Environmental Engineering” do Hochschule Bremen, City University of Applied Sciences, Đức hợp tác với Trường Đại học Quốc tế thực hiện.

 • Khóa học : Một học kỳ học hoàn toàn bằng Tiếng Anh
 • Đối tượng: sinh viên năm 2, 3 Ngành Kỹ thuật Môi trường
 •  Thời gian khóa học: Học kỳ Mùa thu, Tháng 10/2020. Đây là học kỳ học Thứ 5 của sinh viên hệ đại học tại Hochschule Bremen
 • Các lưu ý quan trọng:
 1.   Thông tin về nội dung khóa học và Mô tả chi tiết cho từng môn học, xem tại: http://www.hs-bremen.de/internet/en/studium/stg/isub/inhalte/
 2.  Flyer giới thiệu chương trình, xem tạ i: http://www.hs-bremen.de/mam/hsb/fakultaeten/F2/U/2-isub_en.pdf
 3.  Slide giới thiệu thông tin về Hochschule Bremen, City University of Applied Sciences , và các dịch vụ được cung cấp, các chương trình dành cho sinh viên: https://dataexchange.hs-bremen.de/exchange?g=gskfctyu
 4. Học phí: do Trường Đại học Quốc tế thu theo mức học phí dành cho sinh viên ngành Kỹ thuật M ôi trường
 5.  Thông tin liên hệ tại Trường Đại học Quốc tế:
 • Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc tế:

              –  Chị Phụng, Trưởng Trung tâm: dkphung@hcmiu.edu.vn, Phòng A2.604

              –  Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế: studentexchange@hcmiu.edu.vn

 • Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

              – Chị Tuyền: ntktuyen@hcmiu.edu.vn, Phòng: A2.513