ĐIỂM XÉT TUYỂN CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NĂM 2019

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập  link:

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/thong-bao-ve-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc-2019/

Trường Đại học Quốc tế thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo bậc đại học năm 2019 như sau:

 

Mã ngành Tên ngành Điểm sàn
I.    Các ngành đào tạo thuộc chương trình do Trường Đại học Quốc tế cấp bằng
7220201 Ngôn ngữ Anh 20
7340101 Quản trị Kinh doanh 19
7340201 Tài chính – Ngân hàng 17
7340301 Kế toán 17
7420201 Công nghệ Sinh học 17
7440112 Hóa học (Hóa sinh) 17
7460112 Toán Ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) 16
7480109 Khoa học Dữ liệu 17
7480201 Công nghệ Thông tin 17
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 20
7520118 Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp 17
7520121 Kỹ thuật Không gian 17
7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn thông 17
7520212 Kỹ thuật Y sinh 17
7520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 17
7520301 Kỹ thuật Hóa học 17
7520320 Kỹ thuật Môi trường 16
7540101 Công nghệ Thực phẩm 17
7580201 Kỹ thuật Xây dựng 16
7620305 Quản lý Thủy sản 16
II.      Tất cả các ngành thuộc chương trình liên kết 16