What do the environmental engineers do?

— DAILY WORKING DAYS OF ENVIRONMENTAL ENGINEERS

In the fields of biogas treatment – Lĩnh vực xử lý Khí sinh học
In the filed of pipe & instrument designs and operations – Lĩnh vực thiết kế đường ống và thiết bị
In the field of air pollution treatment – Lĩnh vực xử lý ô nhiễm không khí
In the field of water supply and drainage system – Lĩnh vực cấp thoát nước