Projects

(Updated on July 16, 2019)

VNU-HCMC, Development of analytical methods for determination of PBDEs contamination level in sediments at canal system in Hochiminh city. 2010 – 2011 , Nguyễn Ngọc Vinh
VNU-HCMC, Study on development of analytical method for determination of POPs pollutants in sediment and using for assessment of current status of POPs pollution in Thivai basin. 2006 – 2008 , Nguyễn Ngọc Vinh
NAFOSTED, Nghiên cứu định lượng nhân tố kháng kháng sinh trong môi trường nước mặt và đánh giá rủi ro an ninh nguồn nước địa bàn TP. Hồ Chí Minh (105.99-2018.19), 12/2018 – 12/2020, Lê Thái Hoàng
NAFOSTED, Nghiên cứu sự phân bố, nguồn thải và bước đầu đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người của các hợp chất hữu cơ bền bao gồm Polychlorinated Naphthalenes (PCNs), và Polychlorinated Biphenyls (PCBs) và hợp chất hữu cơ đa vòng thơm (Polycylic aromatic hydrocarbons) và trong không khí ở Thành Phố Hồ Chí Minh (104.04-2019.35), 2019 – 2021, Ngô Thị Thuận
ĐHQG-HCM, Nghiên cứu cơ chế phân hủy Pentaclophenol trong đất bằng nhiệt phân kết hợp với vật liệu nano sắt hóa trị 0 (C2014-18-17), 2014–2016, Ngô Thị Thuận.
NAFOSTED, Quantification of Antibiotic resistant factors in surface water and risk assessment for water security in HCM City, 12/2018 – 12/2020, Lê Thái Hoàng
IU fund, Detection and quantification of antibiotic resistance genes using real-time PCR”, 3/2018-3/2019, Le Thai Hoang
European Commission, ‘Exploring National and Global Actions to reduce Greenhouse gas Emissions’ — ‘ENGAGE’, 9/2019-9/2023, Trần Thanh Tú
BE/VN, Innovation in Disease Control Combined with The Management and Valorisation of Dragon Fruit Culture Waste in VietNam, Assoc.Prof. Tran Tien Khoi