Book – Textbook

BOOK/TEXT BOOK

Year Book name/chapter Authors Publisher
2017 Realizing the Intended Nationally Determined Contribution: The Role of Renewable Energies in Vietnam/ Post-2020 Climate Action Tran Thanh Tu, Shinichiro Fujimori, Toshihiko Masui Springer
2020 Ứng dụng các quá trình hóa học trong xử lý nước thải Nguyễn Thị Thủy, Ngô Thị Thanh Diễm, Phan Quang Huy Hoàng NXB Khoa học và Kỹ thuật