Nhân sự Bộ môn

PGS.TS. Trần Tiến Khôi

Chi tiết

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Môi Trường 

Email: ttkhoi@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3315

 
TS. Trần Thanh Tú

Chi tiết
Giảng viên

Email: tttu@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3950

TS. Lê Thái Hoàng

Chi tiết

 Giảng viên

Email: lthoang@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3950

TS. Ngô Thị Thuận

Chi tiết

Giảng viên

Email: ntthuan@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3950

TS. Nguyễn Ngọc Vinh

Chi tiết

Giảng viên

Email: nnvinh@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3950

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thư ký

Email: hangntt@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3950

CN. Nguyễn Thị Kim Tuyền

Thư ký

Email: ntktuyen@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3319

 

KS. Hoàng Gia Phúc

Kỹ thuật viên Phòng Thí nghiệm

Email: phuchg.leo@gmail.com

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3950

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Anh

Trợ lý Nghiên cứu

Email: ntkanh@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3976