Chuyên viên

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

Thư ký

Email: hangntt@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3950

CN. Nguyễn Thị Kim Tuyền

 

Thư ký

Email: ntktuyen@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3950

 

KS. Hoàng Gia Phúc

 

Kỹ thuật viên Phòng Thí nghiệm

Email: hgphuc@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3950