Giảng viên

PGS.TS. Trần Tiến Khôi

Chi tiết

Giảng viên, Trưởng Bộ môn  

Email: ttkhoi@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3315

TS. Trần Thanh Tú

Chi tiết
Giảng viên

Email: tttu@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3319

TS. Lê Thái Hoàng

Chi tiết

 Giảng viên

Email: lthoang@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3319

 
TS. Ngô Thị Thuận

Chi tiết

Giảng viên

Email: ntthuan@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3319

 
TS. Nguyễn Ngọc Vinh

Chi tiết

Giảng viên

Email: nnvinh@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3319

 
TS. Nguyễn Thị Thủy

Chi tiết

Giảng viên

Email: ntthuy@hcmiu.edu.vn

ĐT: (028) 37.244.270 Số nội bộ: 3319