Đề tài – Dự án

(Cập nhật đến ngày 16/7/2019)

VNU-HCMC, Development of analytical methods for determination of PBDEs contamination level in sediments at canal system in Hochiminh city. 2010 – 2011 , Nguyễn Ngọc Vinh
VNU-HCMC, Study on development of analytical method for determination of POPs pollutants in sediment and using for assessment of current status of POPs pollution in Thivai basin. 2006 – 2008 , Nguyễn Ngọc Vinh
NAFOSTED, Nghiên cứu định lượng nhân tố kháng kháng sinh trong môi trường nước mặt và đánh giá rủi ro an ninh nguồn nước địa bàn TP. Hồ Chí Minh (105.99-2018.19), 12/2018 – 12/2020, Lê Thái Hoàng
NAFOSTED, Nghiên cứu sự phân bố, nguồn thải và bước đầu đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người của các hợp chất hữu cơ bền bao gồm Polychlorinated Naphthalenes (PCNs), và Polychlorinated Biphenyls (PCBs) và hợp chất hữu cơ đa vòng thơm (Polycylic aromatic hydrocarbons) và trong không khí ở Thành Phố Hồ Chí Minh (104.04-2019.35), 2019 – 2021, Ngô Thị Thuận
ĐHQG-HCM, Nghiên cứu cơ chế phân hủy Pentaclophenol trong đất bằng nhiệt phân kết hợp với vật liệu nano sắt hóa trị 0 (C2014-18-17), 2014–2016, Ngô Thị Thuận.
IU fund, Detection and quantification of antibiotic resistance genes using real-time PCR”, 3/2018-3/2019, Le Thai Hoang
European Commission, ‘Đánh giá các hành động trong nước và toàn cầu về việc giảm phác thải khí nhà kính’ — ‘ENGAGE’, 9/2019-9/2023, Trần Thanh Tú
Bỉ/Việt Nam, Kiểm soát bệnh trên cây thanh long và nghiên cứu sản xuất khí thải sinh học từ phế phẩm từ cây thanh long tại Việt Nam, 2019 -2021, PGS.TS. Trần Tiến Khôi