Đề tài – Dự án

ĐỀ TÀI DO NƯỚC NGOÀI TÀI TRỢ

STT Thời gian thực hiện Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài Mã số đề tài Mục tiêu Kinh phí
1 2019-2021 PGS. TS. Trần Tiến Khôi Kiểm soát bệnh trên cây thanh long và nghiên cứu sản xuất khí thải sinh học từ phế phẩm từ cây thanh long tại Việt Nam (BE/VN) ARES – 2019
ARES – 2020
Dự án nghiên cứu góp phần tạo nên một ngành nông nghiệp năng động để các bên liên quan hướng đến cung cấp nguồn nông sản an toàn và chất lượng bền vững cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu; từ đó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường 386,425,579  VND
96,097,875 VND
2 9/2019 – 9/2023 TS. Trần Thanh Tú Đánh giá các hành động trong nước và toàn cầu về việc giảm phát thải khí nhà kính (European Commission) ENGAGE2019 Cập nhật cơ sở dữ liệu về chính sách của Việt Nam (kinh tế, năng lượng, môi trường), xây dựng kịch bản phát triển của Việt Nam, đánh giá tính khả thi của kịch bản (về mặt chính sách, kinh tế -xã hội), thiết lập khung chiến lược quốc gia dựa trên những nguyên tắc chia sẻ gánh nặng giảm phát thải khí nhà kính, đánh giá tính tương thích và tiềm năng đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính cùa quốc gia trong phạm vi kịch bản của toàn cầu. Phân tích rủi ro của các biện pháp giảm thiểu (trade-off, co-benefits) 78,000 EUR

 

ĐỀ TÀI NHÀ NƯỚC/CẤP BỘ/NAFOSTED

STT Thời gian thực hiện Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài Mã số đề tài Mục tiêu Kinh phí

(Triệu đồng)

1 2/2018 -12/2020 TS. Lê Thái Hoàng Nghiên cứu định lượng nhân tố kháng kháng sinh trong môi trường nước mặt và đánh giá rủi ro an ninh nguồn nước địa bàn TP. Hồ Chí Minh NAFOSTED, 105.99-2018.19 Đề tài đánh giá định tính và định lượng các yếu tố kháng kháng sinh trong mẫu nước mặt địa bàn TPHCM và đánh giá rủi ro gây ra cho an ninh nguồn nước và sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu thứ nhất là đo đạc nồng độ dư lượgn kháng sinh, vi khuẩn kháng kháng sinh, và gen kháng kháng sinh trong mẫu nước sông Đồng nai tại TPHCM, Mục tiêu thứ hai là thực hiên đánh giá rủi ro định lượng cho ô nhiễm kháng kháng sinh để đánh giá các yếu tố môi trường lên sự phát triển kháng kháng sinh và tiềm năng lan truyền lây nhiễm trong cộng đồng. 954
2 4/2020 – 4/2023 TS. Ngô Thị Thuận Nghiên cứu sự phân bố, nguồn thải và bước đầu đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người của các hợp chất hữu cơ bền bao gồm Polychlorinated Naphthalenes (PCNs), và Polychlorinated Biphenyls (PCBs) và hợp chất hữu cơ đa vòng thơm (Polycylic aromatic hydrocarbons) và trong không khí ở Thành Phố Hồ Chí Minh NAFOSTED, 104.04-2019.35 .Đề tài sẽ khảo sát được nồng độ ô nhiễm, đặc điểm phân bố các đồng phân của dl-PCBs, PCNs và PAHs trong môi trường không khí xung quanh ở TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra xác định được nguồn thải của dl-PCBs, PCNs và PAHs trong môi trường không khí xung quanh ở TP Hồ Chí Minh, đánh giá sơ khởi được khả năng phơi nhiễm của PCNs, dl-PCBs và PAHs đến sức khỏe con người qua con đường hô hấp. 1150

ĐỀ TÀI CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA

STT Thời gian thực hiện Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài Mã số đề tài Mục tiêu Kinh phí

(Triệu đồng)

1 2015-2016 PGS. TS. Trần Tiến Khôi Đánh giá khả năng ứng dụng của Ferrate trong việc cấp nước sạch khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ- ứng phó biến đổi khí hậu. C2015-20-32 Đề tài này nhằm mục tiêu đánh giá khả năng sử dụng ferrate xử lý nước mặt bị ô nhiễm trong khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt thông qua khảo sát các điều kiện pH và liều lượng tối ưu nhằm đạt được chất lượng yêu cầu cấp nước cho sinh hoạt và ăn uống. 63
2 2020-2022 TS. Lê Thái Hoàng Đánh Giá Khả Năng Loại Bỏ Vi Khuẩn và Gen Kháng Kháng Sinh Của Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Tại Thành Phố Hồ Chí Minh C2020-28-02 Đề tài nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm kháng kháng sinh tại nhà máy XLNT tại TPHCM từ đó đánh giá khả năng loại bỏ Vi Khuẩn và Gen Kháng kháng sinh của nhà máy 130

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

STT Thời gian thực hiện Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài Mã số đề tài Mục tiêu Kinh phí

(Triệu đồng)

1 2017-2018 Dr. Trần Thanh Tú Dự báo ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông tại TP.HCM năm 2030 và đề xuất các dự án giảm thiểu phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực giao thông vận tải T2017-02-DEE Mục tiêu của đề tài là đưa ra các kịch bản dự báo ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông tại Tp.HCM dưới tác động của sự gia tăng nhu cầu giao thông vận tải để đáp ứng sự phát triển kinh tế – xã hội của Tp.HCM trong năm 2030. Từ đó, đề tài sẽ đề xuất một số dự án giảm thiểu phát thải khí nhà kính cho lĩnh vực giao thông vận tải của Tp.HCM. 30
2 2018-2019 TS. Lê Thái Hoàng Phát hiện và định lượng nhanh gen kháng kháng sinh trong môi trường nước bằng Phương pháp PCR/Real time PCR T2017-01-DEE Đề tài nghiên cứu phát triển và thử nghiệm định lượng nhanh các gen KKS trong môi trường nước mặt bằng phương pháp PCR và Real time PCR. Từ đó, phương pháp có thể được ứng dụng để giám sát ô nhiễm KKS trong môi trường nước. 30
3 2018-2019 TS. Nguyễn Thị Thủy Nghiên cứu thu hồi dinh dưỡng từ nước thải sử dụng bùn thải nhà máy nước cấp và phế phẩm nông nghiệp 86/HD-DCT Nghiên cứu thu hồi Nitơ và Phốt pho từ nước thải sử dụng bùn thải từ quá trình keo tụ của nhà máy nước cấp và phế thải nông nghiệp làm phân bón nhả chậm. 30

ĐỀ TÀI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

STT Thời gian thực hiện Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài Mã số đề tài Mục tiêu Kinh phí

(Triệu đồng)

1 2019-2020 TS. Nguyễn Thị Thủy Nghiên cứu lập Báo cáo đánh giá tác động mội trường cho Dự án mở rộng nâng cao công suất Nhà máy ổng thép Sendo của Công ty TNHH liên doanh ống thép Send 121/HD-DCT Lập Báo cáo đánh giá tác động mội trường cho Dự án mở rộng nâng cao công xuất Nhà máy ổng thép Sendo

170

 

ĐỀ TÀI CẤP TỈNH

STT Thời gian thực hiện Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài Mã số đề tài Mục tiêu Kinh phí

(Triệu đồng)

1 2018-2019 TS. Nguyễn Thị Thủy Nghiên cứu thiết bị xử lý nước cấp cho những vùng tai biến thiên nhiên 12/2018/HĐ-KHCN-VƯ Nghiên cứu, phát triển hệ thống xử lý nước mặt dùng cho mục đích sinh hoạt và ăn uống cấp cho các vùng thiên tai, không dùng điện và hóa chất. 80

(Cập nhật 25/12/ 2020)