Hội thảo

Hội thảo “Kinh tế tuần hoàn trong xử lý nước thải tại TP.HCM”

Hội thảo: Giải quyết vấn đề kinh tế tuần hoàn trong xử lý nước thải tại Việt Nam Hội  thảo do Bộ môn phối hợp với Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Công nghệ Sinh học và Trường Đại Read More …