PTN

 

Quan sát vi sinh vật môi trường qua kính hiển vi
Vận hành Mô hình trao đỏi Ion

Một góc thí nghiệm nhìn ra hồ đá….

Thí nghiệm cùng các bạn học sinh Trung học Phổ thông…..