Biểu mẫu sinh viên

Biểu mẫu – Tài liệu hướng dẫn Link download
Biểu mẫu đăng ký Miễn học hè Bieu-mau-Dang-ky-Mien-hoc-he 
Quyết định Số 395/QĐ-ĐHQT v/v tổ chức thực hiện và QL đề tài KH&CN cấp cơ sở dành cho SV và HV SĐH của Trường ĐHQT QD395.QD-DHQT_QDQuanlyDetaiNCKH_SV_HVCH_2019
School Leaving Form  School Leaving Form
Temporary Leaving Form Temporary Leaving Form
Sổ tay sinh viên 2018 Năm học 2018 – 2019
Sổ tay sinh viên 2020 Năm học 2020-2021
Sổ tay sinh viên 2019 Năm học 2019 – 2020
Giấy chứng nhận sinh viên (Đăng ký online) https://forms.gle/GSYBcWgyiJvmvnLJA