Biểu mẫu sinh viên

Biểu mẫu – Tài liệu hướng dẫn Link download
Đơn Gia hạn thời gian học tập  của sinh viên

Study extension request (Word)

Study extension request (PDF)

Biểu mẫu đăng ký Miễn học hè Bieu-mau-Dang-ky-Mien-hoc-he 
Quyết định Số 395/QĐ-ĐHQT v/v tổ chức thực hiện và QL đề tài KH&CN cấp cơ sở dành cho SV và HV SĐH của Trường ĐHQT QD395.QD-DHQT_QDQuanlyDetaiNCKH_SV_HVCH_2019
School Leaving Form  School Leaving Form
Temporary Leaving Form Temporary Leaving Form
Sổ tay sinh viên 2018 Năm học 2018 – 2019
Sổ tay sinh viên 2020 Năm học 2020-2021
Sổ tay sinh viên 2019 Năm học 2019 – 2020
Giấy chứng nhận sinh viên (Đăng ký online) https://forms.gle/GSYBcWgyiJvmvnLJA