Biểu mẫu sinh viên

# Biểu mẫu – Tài liệu hướng dẫn Link download
1 Curriculum Roadmap 2019 – 2020 http://ev.hcmiu.edu.vn/wp-content/uploads/2019/08/ProgramMap-1.png
2 Quyết định Số 395/QĐ-ĐHQT về việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên sau đại học của Trường Đại học Quốc tế http://ev.hcmiu.edu.vn/students/student-forms/qd395-qd-dhqt_qdquanlydetainckh_sv_hvch_2019/
3 Biểu mẫu đăng ký Miễn học hè Bieu-mau-Dang-ky-Mien-hoc-he