Chương trình trao đổi sinh viên

CHƯƠNG TRÌNH SAKURA SCIENCE PLAN 2019

Sakura Science Plan 2019 – Group photo

Sakura Science Plan 2019

Sakura Science Plan 2019 – In the campus

Sakura Science Plan 2019 -Evening time
Sakura Science Plan 2019 – Lab hour
Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Hankuk, Hàn Quốc
Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học National Chung Hsing, Đài Loan
Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung Ang, Hàn Quốc