Chương trình trao đổi sinh viên

1. Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học National Chung Hsing, Đài Loan
2. Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung Ang, Hàn Quốc