Hoạt động Cựu SV

Kỹ sư KTMT của IU tại nơi làm việc.