Hoạt động sinh viên

WELCOME FRESHMEN 2020!

A YEAR IN REVIEW: ACHIEVEMENT IN 2019-2020

The EV Team of International University!
The Highest Academic Achievement Award Winners – Batch 2017 – 2018 – 2019 – 2020!
The most Improved Student Award in 2020!
The most active students in 2020!
The Winners of EV Design Contest 2020!

Trang sau: http://IU SUMMER CAMP 2020

Trang tiếp theo:  Môn học THIẾT KẾ ĐƯỜNG ỐNG VÀ THIẾT BỊ