Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở dành cho sinh viên và học viên cao học năm 2019

  1. Đối tượng: sinh viên/học viên cao học có cùng hướng nghiên cứu với hướng của Khoa/Bộ môn và có ĐTB học tập >=70 (đối với chương trình đạt chuẩn AUN) và ĐTB >=75 (đối với các chương trình khác)
  2. Kinh phí: tối đa 7 triệu đồng
  3. Thời gian thực hiện: tối đa 12 tháng
  4. Sản phẩm khoa học: Ít nhất 01 công bố khoa học tại Hội nghị khoa học sinh viên cấp trường trở lên
  5. Thời gian đăng ký:
  • Đăng ký đề tài tại Khoa/Bộ môn/Trung tâm: 14:00, 20/9/2019
  • Gửi danh sách đăng ký đến phòng QLKH: 16:00, 27/9/2019
  • Liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Lê Khánh Linh (Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn, ĐT: +84 (028) 37244270 – Ext: 3338)

Thông báo đính kèm: CV0109.TB-QLKh_DangKyDeTaiNCKH_SV_HVCH_2019

[Thông báo từ Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Quốc tế]