Thông báo Hội nghị TGSW & Tsukuba Conference 2021

Thông báo từ trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản về hai Hội nghị quốc tế được tổ chức bởi trường Đại học Tsukuba và Hội đồng Tsukuba Conference Organizing. 

1.  Hội nghị Tsukuba Global Science Week (TGSW) 2021:
Hội nghị TGSW nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế và phổ biến các giải pháp về những vấn đề toàn cầu từ Tsukuba đến thế giới. 
Thời gian diễn ra: từ ngày 06/9 – 11/9/2021; 
Hình thức diễn ra: trực tuyến;
Đường link đăng ký tham dự: https://tgsw.tsukuba.ac.jp/ .
2. Hội nghị Tsukuba Conference 2021:
Hội nghị Tsukuba Conference 2021 nhằm tập hợp những người kiến tạo tương lai tại Tsukuba Science City và từ khắp mọi nơi để thảo luận và thể hiện quan điểm về tương lai. 
Thời gian diễn ra: từ ngày 21/9 – 30/9/2021; 
Hình thức diễn ra: trực tuyến/ kết hợp;
Đường link đăng ký tham dự: https://tsukuba-conference.com/ .