Thông báo The 4th International Conference on Biosciences (ICoBio) Và The 17th National Congress of Indonesian Biological Society (PBI)

Thời gian: 11-12 Tháng 8 , 2021.
Hội nghị lần thứ 1, 2, 3 đã tổ chức thành công năm 2015, 2017, 2019 tại IPBICC. Năm nay hội nghị sẽ tiếp tục được tổ chức với sự trình bày của các diễn giả danh tiếng đến từ Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Pháp,  và Hoa Kỳ.
[Thư mời viết bài báo cáo hội nghị]
Tóm tắt bài báo gửi về ban tổ chức trước ngày 07/6/2021.
Bài báo sẽ xuất bản tại các IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Scopus indexed proceeding).
Bài báo được chọn sẽ  đăng tại: 
1. HAYATI Journal of Biosciences (Scopus indexed journal, Q2 SJR)
2. Microbiology Indonesia (Sinta 1)
3. Jurnal llmu Pertanian Indonesia (Sinta S2)
4. Jurnal Biologi Indonesia (Sinta 3)
Các thông tin cần thiết khác, vui lòng liên hệ ban tổ chức qua email: icobio@apps.ipb.ac.id.
Trân trọng cám ơn các chỉa sẻ thông tin hội nghị này đến những đối tượng có quan tâm.
Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web: https://biologi.ipb.ac.id/web/en/page/icobio