Thông báo vv Chuyển ngành, chuyển chương trình của HKII (2020-2021)

Thông báo Số 306/ĐHQT-ĐTĐH ngày 08/9/2020 của Phòng Đào tạo Đại học về việc Chuyển ngành, chuyển chương trình của HKII (2020-2021)

Các lưu ý:

Thời gian nộp đơn: Từ ngày 05-31/10/2020

Thời gian thông báo kết quả: từ ngày 23-28/11/2020

Phương thức thông báo kết quả:  Thông qua email sinh viên đã đăng ký trong đơn.

Xem thêm tại Thông báo đính kèm:

DTDH.CV306.VVChuyenNganhChuyenChuongtrinh.HKII.2020-2021