Học bổng

Trường Đại học Quốc tế có chính sách học bổng tuyển sinh và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên có điểm tuyển sinh đầu vào cao và sinh viên có thành tích học tập tốt. Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ sinh viên còn triển khai các gói học bổng khuyến học, học bổng nghiên cứu, học bổng được tài trợ từ các nguồn khác như: các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, tập đoàn, các tổ chức khuyến học nước ngoài….. Sinh viên được thông báo trực tiếp các nguồn học bổng nói trên từ trang thông tin truyền thông chính thức của Trường Đại học Quốc tế, kênh facebook, fanpage, hoặc truy cập thông tin website của Bộ môn Kỹ thuật Môi trường.

HỌC BỔNG IU 

 

HỌC BỔNG KHÁC