Sự kiện tuyển sinh

CHI TIẾT, XEM TẠI :

Hướng dẫn làm thủ tục nhập học của Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Quốc tế:

http://www.iuoss.com/2012/04/10/cac-bieu-mau-thuong-su-dung-cua-phong-ctsv/

Thông báo tuyển sinh đại học của Trường Đại học Quốc tế:

https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/thong-bao-ve-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc-2019/

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH