Q & A 2

Điểm khác biệt về ngành Kỹ thuật Môi trường, trường Đại học Quốc Tế là gì?

  • 100% được giảng dạy bằng Tiếng Anh, các tài liệu giảng dạy được cập nhật mới nhất và hầu hết giảng dạy theo giáo trình của Mỹ, tất cả các giảng viên trong và ngoài nước tốt nghiệp ở các nước tiên tiến và có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm.
  • Học đi đôi với hành: hầu hết các môn thuộc ngành học đề được tích hợp với thực hành nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng nghề nghiệp vững chắc, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Xã hội.
  • Trường đặc biệt chú trọng đầu tư thiết bị – mô hình hiện đại phục vụ giảng dạy thực hành để mỗi sinh viên đều có cơ hội tiếp cận sử dụng các thiết bị công nghệ vào giải quyết vấn đề thực tế.
  • Chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt, có nhiều nhóm kiến thức tự chọn khác nhau để sinh viên có nhiều định hướng nghề nghiệp trong tương lai: kỹ sư, khởi nghiệp hoặc học sau đại học để trở thành giảng viên/ nhà khoa học.
  • Chương trình đào tạo được thiết kế theo phương pháp tiếp cận CDIO, định hướng đáp ứng chuẩn ABET, AUN-QA và dựa trên cơ sở đối sánh với các chương trình đào tạo tương ứng tại các trường Đại học uy tín trên thế giới nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra của sinh viên và đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt nhu cầu tuyển dụng của các công ty nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ.
  • Bộ môn thường xuyên tổ chức khảo sát ý kiến của nhà tuyển dụng và cựu sinh viên để cập nhật các kiến thức và kỹ năng cần thiết vào chương trình đào tạo để chương trình luôn bám sát nhu cầu thực tế của xã hôi.