Q & A 3

Sự khác biệt giữa ngành Quản lý Tài nguyên và môi trường và ngành Kỹ Thuật Môi Trường là gì?

  • Ngành Kỹ thuật Môi trường là ngành sử dụng Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường.
  • Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường là ngành sử dụng các công cụ quản lý như các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường và phát triển bền vững kinh tế xã hội của quốc gia.