Q & A 5

Học ngành Kỹ thuật Môi trường có yêu cầu các bạn phải có am hiểu về kiến thức xã hội không ạ?

Am hiểu về kiến thức xã hội là một lợi thế khi học ngành ngành Kỹ thuật Môi trường. Bất kỳ giải pháp Kỹ thuật hay quản lý môi trường nào được quyết định đều dựa trên bối cảnh và nhu cầu xã hội. Chính vì tầm quan trọng của việc am hiểu kiến thức xã hội trong 02 ngành này, chương trình đào tạo của ngành được thiết kế theo phương pháp tiếp cận CDIO dựa trên nhu cầu xã hội để xác định chuẩn đầu ra của sinh viên, từ đó thiết kê chương trình và kế hoạch đào tạo. Trong đó các kiến thức và kỹ năng xã hội liên quan đến ngành học như hiểu biết về chính trị và pháp luật, am hiểu môi trường doanh nghiệp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp…được tích hợp và đào tạo trong chương trình.