Thông báo UK: UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response call to address COVID-19

Thông báo nguồn tài trợ từ Anh Quốc: UKRI GCRF/Newton Fund Agile Response call to address COVID-19

Học bổng tài trợ cho các dự án ngắn hạn mô phỏng các ảnh hưởng về kinh tế, xã hội, sức khỏe, văn hóa và môi trường của đợt bùng phát dịch COVID-19 ở các nước nhận tài trợ từ nguồn vốn ODA.

Danh sách các nước đủ điều kiện tham gia: Brazil, China, Colombia, Egypt, India, Indonesia, Jordan, Kenya, Malaysia, Mexico, Peru, Philippines, South Africa, South Africa and wider Africa, Thailand, Turkey, Vietnam

Nguồn tài trợ: The Global Challenges Research Fund (GCRF) và The Newton Fund. Đây là các học bổng tài trợ nghiên cứu nội bộ ngành hoặc liên ngành về những thách thức toàn cầu nhằm tăng cường khả năng nghiên cứu và đổi mới ở Anh Quốc và các nước đang phát triển, đáp ứng tài trợ cho các nghiên cứu khẩn cấp. Quỹ tài trợ này được trích từ nguồn viện trợ ODA cho Anh Quốc.

Các nhà nghiên cứu đang nhận tài trợ của UKRI GCRF có thể điều chỉnh mục đích nghiên cứu của mình cho phù hợp với chương trình này. Thủ tục thay đổi mục đích nghiên cứu, vui lòng truy cập:  apply to switch your existing funding here. Thay đổi mục đích nghiên cứu là cách nhanh nhất để bắt đầu cho nghiên cứu này.

  • Thời gian dự kiến: đến 18 tháng
  • Đối tượng: Đối tượng có quốc tịch Anh phải đủ điều kiện được nhận Research Council funding.Đối tượng khác: Các quốc gia thuộc nhóm OECD của ODA
  • Ngày hết hạn: 16:00 BST, 31/7/ 2020
  • Tỷ lệ tài trợ: 80% chi phí của Quỹ Research Council funding.
  • Mức tài trợ: tùy hiệu quả của từng dự án, không có quy định cụ thể

Tiêu chí  được UKRI lựa chọn tài trợ; will support excellent proposals which meet at least one of the following:

  • Nghiên cứu mới hoặc nghiên cứu đổi mới có phương hướng nghiên cứu rõ ràng, có tác động tích cực đến chính sách hoặc hành động có ý nghĩa quan trọng cho việc năng cao hiểu biết, ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19 trong bối cảnh của các nước đang phát triển.
  • Hỗ trợ sản xuất hoặc can thiệp trên diện rộng có tiềm năng tác động tích cực tới các nước đang phát triển.
  • Thu thập dữ liệu và tài liệu cho các nghiên cứu trong tương lai.

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web:

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean/uk-ukri-gcrfnewton-fund-agile-response-call-address-covid-19