Webinar chuyên đề về Vi nhựa (Microplastics)

Thông tin Webinar chuyên đề về Vi nhựa (Microplastics) do Agilent có tổ chức, có 2 chuyên đề chính:

1/ Microplastics, an Emerging Threat (chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm)

  • Thời gian: 18 – 06 – 2021 (thứ 6), 9:00 a.m. Vietnam time (10:00 a.m. Singapore time)
  • Hình thức: online, đăng ký tại đây
  • Diễn giả: Christina Liew Ph.D, GERSTEL, Singapore
  • Nội dung: Đặt vấn đề về Vi nhựa, Phân tích Vi nhựa và Thảo luận 2 kỹ thuật hiện đang được quan tâm: Pyrolysis và Thermal-Extraction Desorption (TED)

2/ Development of Analytical Methodology for Microplastics using Pyrolysis (Py)-GC/MS

  • Thời gian: 29 – 06 – 2021 (thứ 3), 12:00 p.m. Vietnam time (13:00 p.m. Singapore time)
  • Hình thức: online, đăng ký tại đây
  • Diễn giả: Terry L. Ramus, Ph.D., Frontier Lab, USA
  • Nội dung: Phát triển phương pháp phân tích Vi nhựa sử dụng kỹ thuật Pyrolysis (Py)-GC/MS

File đính kèm:

GCQQQ 7010B – Dioxins EPA1613B

1. Invitation_Microplastics_GERSTEL_DE44340.0094097222

2. Invitation_Microplastics webinar_DE44346.8180555556